11 juli 2020
anbi

Nour AL Houda Opleidingsvoorwaarden

 1. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs bij stichting Nour Al Houda zijn studenten en hun ouders/verzorgers verplicht de algemene huisregels te respecteren en in acht te nemen.
 2. Lesgeld dient vooraf in één keer te worden voldaan. Indien men niet in staat is om het lesgeld in één keer te betalen, dan kan een betalingsregeling getroffen worden met de les coördinator. Na betaling van het lesgeld is men officieel ingeschreven als student. Indien na twee weken het lesgeld niet is betaald dan wordt de student van het lesprogramma uitgesloten zodat ander studenten de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven.
 3. Ieder student die 23 jaar of ouder is en elk ouder van een student jonger dan 23 jaar dient de jaarlijkse shart (bijdrage) te betalen. Kiest de student  er voor om geen shart te betalen dan is een extra opslag van toepassing op het lesgeld.
 4. Inschrijving geschied voor de gehele opleidingsduur (tot en met juni 2018) en de studenten worden geacht wekelijks aanwezig te zijn, tenzij men een geldige reden heeft om afwezig te zijn, of vooraf afspraken zijn gemaakt met de onderwijscommissie/les coördinator. De lessen vinden wekelijks plaats. Indien men verhinderd is om aanwezig te zijn, dan dient men zich minimaal 4 uur van te voren telefonisch  af te melden bij de onderwijscommissie/les coördinator. Tijdens de eerste les worden de contactgegevens van de onderwijscommissie/les coördinator verstrekt aan de studenten. Na drie keer ongeoorloofd lesverzuim zonder enige reden van opgaaf kan een student worden uitgesloten van de lessen Dit geldt ook voor herhaaldelijk te laat komen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 5. Men dient zelf te zorgen voor schrijfgerei. Dit is van belang voor het kunnen maken van aantekeningen tijdens de lessen.
 6. De studenten dienen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 7. Het vergaren van kennis is een daad van aanbidding, zorg voor een zuivere intentie opdat Allah subhaanahu wa-ta3aalaa jou helpt. Wees een voorbeeld voor elkaar. Dit houdt in dat men respect toont jegens de docent en de medestudenten. Het dringende verzoek om niet te laat te komen en niet te praten tijdens de lessen. Het zijn intensieve lesuren en de student wordt geacht de opgedane kennis thuis te herhalen en de volgende les goed voor te bereiden.
 8. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de telefoon tijdens de lessen, tenzij dit urgent is of men heft hier vooraf afspraken gemaakt met de docent. Maakt men, tegen alle regels in, gebruik van de telefoon, dan gaat dit gepaard met een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt men uit de les gestuurd.
 9. Wil men het klaslokaal verlaten om wat voor reden dan ook, dan vraagt men vooraf toestemming aan de docent/les coördinator.
 10. Relevante medische informatie of medicijnengebruik bij de studenten dienen bekend te zijn bij de onderwijscommissie.
 11. De ouders/verzorgers van studenten jonger dan 18 jaar moeten gedurende de lesuren telefonisch bereikbaar zijn in geval van calamiteiten.
 12. Indien er sprake is van een conflict dan zal de onderwijscommissie van stichting Nour Al Houda er alles aan doen om dit op te lossen. Conflicten dienen derhalve gemeld te worden aan de onderwijscommissie of les coördinator.
 13. Ouders/verzorgers die zich verbaal of fysiek agressief uiten tegen docenten/leden van de commissie of vrijwilligers van Nour Al Houda, wordt de toegang tot de onderwijsvleugel ontzegd. Studenten die zich agressief uiten jegens docenten/onderwijscommissie worden uitgesloten van de lessen.
 14. Tussentijdse beëindiging van de opleiding is niet mogelijk zonder een geldige reden. Wanneer men er voor kiest om niet meer naar de les te komen dan is men nog wel het lesgeld verschuldigd aan stichting Nour Al Houda.
 15. Indien er sprake is van te veel aanmeldingen dan komt men op de wachtlijst. Ouders en studenten worden hiervan op de hoogte gesteld. De wachtlijst wordt volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” gehanteerd.
 16. Buiten de lestijden is stichting Nour Al Houda NIET VERANTWOORDELIJKvoor de veiligheid van de studenten.

Om aan een van deze modules te mogen deelnemen, dient men akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarde.

 

Naam:​​​​​​                                                                                                                Handtekening:

————————                                                                                       –​​​​​​——————