20 januari 2022
anbi

Over ons

Wie zijn wij?

Islamitisch Cultureel Centrum Nour Al Houda (ICCNAH) is een jonge en dynamische organisatie opgericht door enthousiaste broeders die wat willen betekenen voor de moslimgemeenschap in Arnhem. ICCNAH stelt zich ten doel om een actieve bijdrage te leveren op sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied. Onze doelstellingen vinden plaats vanuit islamitische grondbeginselen.

ICCNAH streeft ernaar om de belangen van haar achterban te behartigen ongeacht nationaliteit of afkomst. Daarbij beoogt ICCNAH een integratieproces te stimuleren bij haar achterban, zodat deze op gelijkwaardige wijze actief kan deelnemen aan de samenleving. ICCNAH stelt zich voorts ten doel om met verschillende organisaties samen te werken en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij waarbij de moslimgemeenschap actief een bijdrage levert binnen de samenleving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderdeel van onze missie en visie aangezien wij onderdeel uit maken van de maatschappij.

Sinds jaren is binnen de moslimgemeenschap in Arnhem een enorme behoefte aan een eigen sociaal/maatschappelijk en religieus centrum waar de doelen en missie van ICCNAH gerealiseerd kunnen worden. Onze achterban heeft een grote behoefte aan activiteiten op sociaal/maatschappelijk- en religieus gebied.

Doelstelling

De activiteiten van ICCNAH hebben ten doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen voor de achterban, maar ook voor de buurtbewoners van de omliggende wijken. Deze doelstelling trachten wij te realiseren middels het organiseren van onder andere; open dagen, bijeenkomsten en culturele-en sportactiviteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

De activiteiten van ICCNAH worden uitgevoerd vanuit islamitische grondslag maar ook vanuit  maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. ICCNAH wil graag investeren in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen op eigen wijze bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijds respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). De hierboven genoemde doelstellingen, in casu integratie, emancipatie, actief burgerschap en participatie zijn kernbegrippen voor ICCNAH. Hieronder volgt een korte zienswijze van ICCNAH  over de betekenis van deze begrippen.

Integratie

Volledige integratie in de Nederlandse samenleving is in de visie van ICCNAH geen keuze, maar een pre. Nieuw- en oudkomers dienen zich de Nederlandse taal, waarden en normen eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Dit laat onverlet dat moslims met behoud van hun identiteit deel uit kunnen maken van de multiculturele maatschappij in Nederland.

Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om enkel lid te zijn van een samenleving. Acceptatie en ontdekking van de eigen (moslim) identiteit is een dynamisch proces voor de jeugd, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Door mee te helpen aan de acceptatie van de (moslim) identiteit, wordt hiermee het proces van zelfacceptatie bevorderd en bevestigd om van daaruit voor zichzelf op te komen en deel uit te kunnen maken van de samenleving. Emancipatie vloeit voort uit dit proces. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen islamitische waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen.

Participatie

Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar opstellen aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een pro actieve houding op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen achterban en de woonomgeving. Dialoog, voorlichting, debat, samenwerking en gezamenlijke activiteiten zijn speerpunten die bij dit thema horen.

Religie

Naast maatschappelijke doelstellingen stelt ICCNAH zich mede ten doel om een gebedsruimte te creëren voor haar achterban voor het verrichten van de dagelijkse gebeden. Immers, ICCNAH opereert vanuit een islamitische grondslag en een gebedsruimte vloeit voort uit één van de vijf pilaren van de islam en is derhalve van essentieel belang om ons geloof te kunnen praktiseren.

Onderwijs

Iedere moslim dient kennis op te doen. Onderwijs is daarom één van onze hoofddoelen. Vanuit de moslimgemeenschap is er behoefte aan het onderwijzen van de Quraan, geloofsleer en de Arabische taal. ICCNAH is uitermate geschikt om in deze behoefte te voorzien aangezien wij gezegend zijn met voldoende klaslokalen. Voor kinderen en volwassenen bestaat er een gedegen onderwijsprogramma die wij kunnen aanbieden. Wilt u meer weten over onze onderwijsprogramma, ga dan naar onze onderwijspagina. Naast religieus onderwijs stelt ICCNAH zich ook ten doel om huiswerkbegeleiding aan te bieden. Vanuit de gemeenschap is er een grote behoefte aan huiswerkbegeleiding omdat veel ouders de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn en kun kinderen derhalve niet kunnen helpen bij het maken van huiswerk thuis. ICCNAH beseft zich ter dege hoe belangrijk huiswerkbegeleiding is voor kinderen om later de kansen op de arbeidsmarkt te kunnen vergroten. De huiswerkbegeleiding is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht religie of afkomst.

Overige doelen

ICCNAH wil zich, naast de bovengenoemde doelen, voorts de volgende doelen realiseren:

  • Het organiseren van lezingen over verscheidene onderwerpen; van geloofsleer tot aan actuele maatschappelijke kwesties die ons vandaag de dag bezighouden.
  • Opvoedingsondersteuning door middel van het bieden van voorlichtingsbijeenkomsten, pedagogische begeleiding, activiteiten.
  • Culturele activiteiten voor jong en oud.
  • Islamitische bibliotheek.
  • Het bieden van zowel juridische als sociale hulp middels een hulploket.